Regulamin


REGULAMIN 

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.hellomom.pl prowadzony jest przez HelloMom Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewska 4/1, 03-918 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000932895, NIP: 9512529926.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, Klienci 
zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 • 2. Definicje
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – indywidualnie utworzona podstrona w Sklepie Internetowym udostępniana każdemu Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient może składać Zamówienia po zalogowaniu, bez konieczności każdorazowego podawania swoich danych osobowych.
 5. Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, mogąca stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 8. Przedsiębiorca-osoba fizyczna – Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, która to Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego hellomom.pl, określający zasady działania Sklepu Internetowego, zawierania i realizacji Umów Sprzedaży przy wykorzystaniu środków
 porozumiewania się na odległość, a także prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedającego .
 10. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hellomom.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 11. Sprzedający - HelloMom Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewska 4/1, 03-918 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000932895, NIP: 9512529926. Dane teleadresowe:
 • adres do doręczeń: ul. Łotewska 4/1, 03-918 Warszawa;
 • adres poczty elektronicznej: hello@hellomom.pl 
 • numer telefonu: +48 508 295 565
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającycm a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest Produkt.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów na odległość, składane Sprzedającemu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów. • 3. Wymagania techniczne
 1. Do skutecznego złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezbędne jest dostęp do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz urządzenie końcowe umożliwiające przeglądanie stron internetowych (przeglądarka typu Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu Internetowego; dotyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu usług internetowych.

 

 • 4. Zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga posiadania Konta. Składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po założeniu Konta Klienta albo bez zakładania takiego Konta, po podaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Ceny widniejące w Sklepie Internetowym, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy Sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Produktu prezentowane w Sklepie Internetowym pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części Produktów objętych Zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. 
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, zawieranie Zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu Internetowego.

 

 • 5. Konto Klienta
 1. Zakładania Konta w Sklepie Internetowym następuje za pośrednictwem Formularza Rejestracji, w którym należy podać adres e-mail oraz hasło dostępu do Konta.
 2. Dostęp do Konta uzyskuje się na stronie Sklepu Internetowego poprzez podanie loginu oraz hasła.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail Sprzedającego: hello@hellomom.pl 

 

 • 6. Zamówienia
 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronach Sklepu Internetowego. Złożenie Zamówienia nie wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji i posiadania Konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę Sklepu Internetowego i dokonać wyboru Produktów poprzez dodanie ich do koszyka. Po dokonaniu wyboru Produktów, należy wybrać sposób dostawy, metodę płatności, dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego), a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. W przypadku Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym, dane niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia mogą być zapisane w ramach Konta.
 3. Po złożeniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą.

 

 • 7. Płatność
 1. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Internetowego Produktów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. 
 2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składają się cena Produktów oraz koszty dostawy, o których Klient informowany jest na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. 
 3. Płatności są obsługiwane przez „PayPro” spłka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP 779-236-98-87 i REGON 301345068.
 4. Koszt dostawy Produktów przez kuriera jest uzależniony od objętości Produktów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania Zamówienia.
 5. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

 • 8. Dostawa
 1. Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedającym przed złożeniem Zamówienia.
 2. Czas wysyłki Zamówień jest oznaczony na stronach Sklepu Internetowego i wynosi 1-5 dni roboczych. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa Zamówienia nastąpiła we wskazanym terminie. W przypadku niemożliwości dostawy Zamówienia w powyższym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego. 
 3. Dostawa realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu Umowy Sprzedaży z Klientem.
 4. Klient ma obowiązek ocenienia stanu Zamówienia w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Reklamowane Zamówienie należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli Zamówienie zawiera więcej niż jeden Produkt, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy Zamówienie znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu Internetowego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie Produktów na nowe, Zamówienie zostanie wysłane do Klienta na koszt Sprzedającego.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Zamówienia w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w §10 Regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 6. W momencie przyjęcia Zamówienia, Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Zamówienie staje się własnością Klienta.

 

 • 9. Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-osobą fizyczną ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania Zamówienia bez podania przyczyny. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni biegnie od dostawy ostatniego Produkty, partii lub części.
 2. Aby zachować termin do skorzystania z prawa odstąpienia, wystarczy, aby Klient poinformował o tym Sprzedającego np. składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedającego, które może zostać wysłane pocztą na adres: HelloMom PSA, ul. Koński Jar 8/12, 02-785 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres hello@hellomom.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, Umowę Sprzedaży uważa się za nie zawartą, a Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Zamówienia na adres wskazany w Regulaminie, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle Zamówienie przed upływem 14 dni. 
 5. Zwracane w związku z odstąpieniem od umowy Zamówienie musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do Zamówienia) i nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Zamówienia należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu Zamówienia. 
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia. 
 7. Jeżeli odesłane Zamówienie jest niekompletne bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość uszkodzonych Produktów.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Zamówienia. 
 9. Sprzedający oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedający w porozumieniu z Klientem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów. 
 10. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający wystawi Klientowi fakturę korygującą, którą odeśle na adres Klienta.
 11. Zawierając Umowę Sprzedaży Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania Zamówienia.
 • 10. Reklamacje, odpowiedzialność Sprzedającego za Produkty
 1. Sprzedający odpowiada za należytą jakość sprzedawanych Produktów, w tym obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt lub Produkty wolne od wad, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Postanowienia ust. 2-14 poniżej mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami oraz posiadających status Przedsiębiorcy-osoby fizycznej, przy czym postanowienia ust. 9 i 10 poniżej mają odpowiednio zastosowanie do pozostałych Klientów jeżeli odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi względem tych Klientów nie można wyłączyć na gruncie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Produkt posiada wadę fizyczną, polegającą na  niezgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
 4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;
 5. nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający nie znał tych zapewnień ani, oceniając rozsądnie, nie mógł ich znać lub nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
 6. został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 1. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Produktu, Klient może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Produkt wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów
 2. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, chyba że Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Klient może również, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów, o której mowa w zdaniu poprzednim, uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad. rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży Produktu, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wad.
 5. Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu Klientowi.
 6. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy wada Produktu jest nieistotna. 
 7. Klient może złożyć reklamację:
 1. elektronicznie - na adres poczty elektronicznej: hello@hellomom.pl;
 2. pisemnie: na adres Sprzedającego - HelloMom P.S.A. ul. Łotewska 4/1 03-918 Warszawa.

W treści reklamacji, Klient powinien podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady, żądania Klienta, dane Klienta (imię i nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail), a także o ile to możliwe - zdjęcia wadliwego Produktu.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Produkt wadliwy do Sprzedającego na adres wskazany w ust. 9 powyżej. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 2. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, naruszone zabezpieczenia), prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanego Produktu.
 3. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia żądania wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona, ustosunkuje się do zgłoszenia. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, że uznał on żądania za uzasadnione. 
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu.
 5. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:
 1. Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży;
 2. Klient przed upływem 1 (jednego) roku od stwierdzenia wady, nie zawiadomił o tym Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego należy zgłaszać Sprzedającemu na adres e-mail hello@hellomom.pl ze wskazaniem opisu problemu.

 

 • 11. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.  z 2014 r. poz. 148 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedającym;
 2. Uprawnienie do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.  z 2014 r. poz. 148 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym;
 3. Możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, w szczególności bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów.).

 

 • 12. Dane osobowe

Sprzedający szanuje prawa Klientów do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://hellomom.pl/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

 

 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Internetowego nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub metod płatności w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. Sprzedający poinformuje Klienta o każdej zmianie na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://hellomom.pl/regulamin. 
Załącznik do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

_______________________________                                                       ___________________

[imię i nazwisko oraz adres Klienta]                                                         [miejscowość, data]

 


HelloMom Prosta Spółka Akcyjna

ul. Łotewska 4/1, 03-918 Warszawa

hello@hellomom.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy [proszę podać nazwę zwracanego artykułu oraz numer zamówienia]

 

Data odbioru

 

Podpis konsumenta 

              [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

 

Instrukcja zwrotu:

Spakuj proszę zwracane produkty (możesz do tego wykorzystać pudełko lub foliopak, w którym dostarczyliśmy zamówienie). Dołącz wypełniony formularz odstąpienia od umowy i zwróć towar w jeden z następujących sposobów:

HelloMom PSA

Elżbieta Kruczkowska

Miedzynarodowa 58/60a m. 215

03-922 Warszawa

 

albo

paczkomat WAW155M

tel. 661-923-904

e-mail: kruczkowskaelzbieta@gmail.com