Polityka prywatności


Polityka prywatności strony internetowej i sklepu internetowego www.hellomom.pl 

 

 • 1. Informacje Ogólne
 1. Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania przez administratora danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.hellomom.pl (zwanej dalej „Stroną”) oraz sklepu internetowego działającego na Stronie (dalej jako „Sklep”) i stanowi integralną cześć Regulaminu. 
 2. Administratorem danych osobowych jest HelloMom Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewska 4/1, 03-918 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000932895, NIP: 9512529926, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.
 3. Z administratorem danych można kontaktować się:
 1. Pod adresem korespondencyjnym: HelloMom PSA, Łotewska 4/1, 03-918 Warszawa
 2. Pod adresem poczty elektronicznej: hello@hellomom.pl.

 

 • 2. Cel, podstawa prawna i zakres przetwarzania danych osobowych
 1. W celu realizacji dostępu do Strony przetwarzamy informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.

 

 1. W celu realizacji zakupów w Sklepie przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu.

W związku z realizacją zamówień, Twoje dane osobowe mogę być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom – wyłącznie w celu dostarczenia Twojego zamówienia. 

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji zamówień, w tym przyjmowania płatności, organizowania wysyłek, rozpatrywania reklamacji.

Dane te są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

 

 1. W celu marketingu bezpośredniego naszych produktów przetwarzamy dane osobowe w postaci Twojego imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

W każdym czasie możesz wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.

 

 1. W celu wysyłania Ci wiadomości marketingowych przetwarzamy dane osobowe w postaci Twojego imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, której udzielasz nam zapisując się na nasz newsletter, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane są do czasu odwołania zgody, co możesz uczynić w każdym czasie. • 3. Pliki „cookies”

Strona wykorzystuje pliki „cookies”. Są one potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Strony oraz Sklepu. W ramach działania Sklepu wykorzystujmy następujące rodzaje plików „cookies:

- „cookies” sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Strony lub wylogowania się z Konta Klienta;

- „cookies” stałe – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika lub Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub Klienta,

- „cookies” analityczne – pliki umożliwiające poznanie aktywności użytkownika lub Klienta w celu ulepszenia funkcjonowania Strony lub Sklepu. Pliki te nie służą do gromadzenia konkretnych danych osobowych użytkownika lub Klienta, lecz umożliwiają opracowanie statystyk korzystania ze Strony i Sklepu.

Użytkownik i Klient ma prawo zdecydować o dostępie plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ich odpowiednie ustawienia w oknie przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat sposobów obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki. • 4. Odbiorcy danych 

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług doradczych.

Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie imienia i nazwika, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez HelloMom w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „PayPro” spolka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP 779-236-98-87 i REGON 301345068, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania ze Sklepu.

 

 • 5. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 

 • 6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania dotyczących jej danych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 • 7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 • 8. Zmiany polityki prywatności
 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 29.11.2021 r.

 

 • 8. Akty prawne przywoływane w Polityce Prywatności

1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);

2) art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);

3) art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

4) art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).